ไทยเจน-วาย ดอทคอม

เว็บไซต์ ข่าวสารการบ้านการเมือง เรื่องราวน่าสนใจ
ติดตามอัพเดทได้ที่นี้


ข่าวเด่น

Published on January 17th, 2019 | by uadmin

การพัฒนาชุดความรู้ด้านประสิทธิภาพของหน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก

การพัฒนาชุดความรู้ด้านประสิทธิภาพของหน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก

นักวิจัย ศ.ดร. อุษณีย์ วินิจเขตคำนวน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2557

Abstract (บทคัดย่อ)
ได้ทําการตรวจประสิทธิภาพของหน้ากากป้องกันฝุ่นต่อการป้องกันอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ในอากาศ โดยทําการวัดระดับรายวัน (24 ชั่วโมง) ของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM 2.5) ภายในอาคารและ ภายนอกอาคารในอากาศจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2551

 


เครื่องเก็บอากาศ Minivol air sampler

โดยตั้งเครื่องเก็บอากาศ Minivol air sampler เพื่อเก็บตัวอย่างอากาศภายนอกอาคารที่ระเบียงทางเดิน ชั้น 2 ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเก็บตัวอย่างอากาศภายในอาคารในห้องปฏิบัติการ Bioassay Research Laboratory ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3M 8210

N95

3M 9002A

Mask dura ซ้อนด้วยทิชชูสองชิ้นเทียบเคียงกับ N95 ได้เลย

พบว่าการใช้หน้ากาก ป้องกันฝุ่นชนิด 3M 8210, N95 และ 3M 9002A สามารถลดระดับ PM 2.5 ในอากาศทั้งภายนอกและภายใน อาคารได้ประมาณ 87 – 96 % ส่วนหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด (Dura) สามารถลดระดับของ PM 2.5 ได้ประมาณ 48 % การใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูซ้อนอยู่ใน Mask dura สามารถลดระดับ PM 2.5 ได้ดีขึ้น ถึงมากกว่า 75 – 90 %

จากการทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อยืนในสารสกัดจากตัวอย่างอากาศที่เก็บโดยการทํา Ames test พบว่าตัวอย่างสารสกัดเดือนมกราคมและกุมภาพันธุ์ทําให้เกิดการกลายของหน่วยพันธุกรรมของแบคทีเรีย ซัลโมเนลลา ธัยฟิมิวเรียมสายพันธุ์ TA98 และ TA100 ในภาวะที่มีการกระตุ้นจากเอนไซม์ (+S9) ส่วนสาร สกัดจากอากาศเดือนอื่น ๆ ไม่พบความเป็นพิษต่อยีน การใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นชนิด 3M 8210, N95 และ 3M 9002A สามารถลดฤทธิ์ความเป็นพิษต่อยืนที่ปนเปื้อนในอากาศทั้งภายนอกและภายในอาคารได้

ในด้านความเป็นพิษต่อเซลล์โดยการทดสอบ MTT พบว่าสารสกัดฝุ่นเดือนมกราคม, กุมภาพันธุ์, และ พฤษภาคม-มิถุนายน ที่ความเข้มข้น 100 แg/ml มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปอด (A549) และเซลล์เม็ดเลือดขาว (3-774.1) สามารถทําให้เซลล์ถุงลมปอด A-549 ตายประมาณ 40%

การใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นชนิด Dura ไม่ สามารถป้องกันอันตรายได้ เพราะจํานวนเซลล์ที่ตายไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่มีแนวโน้มว่าหน้ากาก ป้องกันฝุ่นชนิด 3M 8210, N95 และ 3M 9002A ลดความเป็นพิษของสารสกัดต่อเซลล์ A-549 ได้ เพราะสารสกัดจากอากาศที่ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นทั้งสองชนิดทําให้เซลล์ A-549 ตายน้อยลงประมาณ 20 % และการใส่กระดาษทิชชูซ้อนลงไปในหน้ากากชนิด Dura อาจจะช่วยลดความเป็นพิษต่อเซลล์ลงได้

ตัวอย่างอากาศทั้งจากภายนอกและภายในอาคารที่เก็บในเดือนมกราคมและกุมภาพันธุ์ มีความเป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลือดขาว 1-774.1 และฤทธิ์เป็นพิษอย่างรุนแรง เพราะสามารถทําให้เซลล์ตายมากกว่า 80 % และฤทธิ์ทําลายเซลล์นี้ ขึ้นกับความเข้มข้นและเวลาที่ผสม

การใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นทุกชนิดไม่สามารถป้องกันความเป็นพิษต่อ เซลล์ 1-774.1 ได้

การประเมินความพึงพอใจของการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น 3 ชนิด คือ หน้ากากที่ใช้ในห้องผ่าตัด (dura), 3M 9002 และ 3M 8210 (N95) ในอาสาสมัครจํานวน 28 คน (ผู้ชาย 15 คนและผู้หญิง 13 คน) อายุ เฉลี่ย 35 + 12.5 พบว่าหน้ากากป้องกันฝุ่นที่อาสาสมัครคิดว่า สามารถป้องกันฝุ่นได้ดีเรียงตามลําดับ ดังนี้ ชนิด 3M 8210 > 3M 9002A > Dura

โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เรียงตามลําดับ ดังนี้ 77.8, 57.3 และ 40.8 %

หน้ากากป้องกันฝุ่นที่อาสาสมัครมีความพึงพอใจที่จะใช้เรียงตามลําดับ คือ dura > 3M 9002 – 3M 8210 โดยมีความพึงพอใจคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เรียงลําดับดังนี้ 39.4, 14.3 และ 0%

อาสาสมัครให้ความเห็นว่า หน้ากากชนิด 3M 8210, N95 มีประสิทธิภาพที่จะป้องกันฝุ่นได้ดี แต่ทําให้รู้สึกเจ็บและไม่ สะดวกต่อการใช้มากที่สุด เมื่อเทียบกับหน้ากากอีก 2 ชนิด

ขอบคุณ https://www.cmuccdc.org/opendata/research_detail/44?fbclid=IwAR0k9-qVr0CmzKO0QdIXXgUn5jfFuk4UzczY5-ynGIkZcLEs1SFiPPgOP1s

 

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion/2019/01/14/entry-2

213 total views, 1 views today


About the AuthorBack to Top ↑